• ۲۸ طرح و پایان‌نامه
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
مهدی عوضعلی پور
استادیار زیست فناوری
گروه زیست فناوری دارویی، دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mehdi Evazalipour
Assistant Professor of Biotechnology
Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy
Guilan University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب

  • ۰ ناظر
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
  • ۲۲ داور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
  • ۱۰ همکار اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
  • ۱ محقق اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

خلاصه عملکرد پايان‌نامه‌ها مصوب

  • ۰ نویسنده
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
  • ۲ استاد مشاور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
  • ۱۵ استاد راهنما
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
  • ۱۷ کل پایان‌نامه‌ها
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

زمينه‌هاي پژوهشي:

طرح‌ها و پايان‌نامه‌هاي مصوب

  • نمایش تا از کل مورد